Ett uppdrag som har en början och ett slut men som förhoppningsvis medför en livslång relation.

JOUR- OCH FAMILJEHEM

Alla våra familjer är noga utvalda, utredda och kontrollerade i sin lämplighet. 

Skillnaden på våra jour- och familjehem är att våra jourhem är kontrakterade och har beredskap att ta emot placeringar akut med kort varsel. 

För att skapa ett bra och kontinuerligt samarbete utser vi alltid en dedikerad familjehemskonsulent till varje barn och ungdom. Det stärker relationerna och skapar förtroende i situationer som annars kan vara förvirrande och svåra att hantera. De flesta som placeras hos oss har händelser med sig i bagaget som de måste få hjälp att bearbeta. 

Familjehemskonsulenterna stödjer och vägleder familjen och den placerade samt är alltid kontaktbara, dygnet och året om.

Alla medarbetare på Freja Omsorg är väl insatta och utbildade i att kunna hantera de situationer som uppstår.

FÖRSTÄRKT FAMILJEHEM

Både forskning och praktisk erfarenhet visar att barn och ungdomar som har det extra svårt i livet mår bättre av att bo i familjemiljö än på institution och därför kan vi på Freja Omsorg stolt erbjuda våra erfarna familjer som är beredda att ta emot barn och ungdomar med mer sammansatt problematik. 

Freja Omsorgs förstärkta familjehem och dess placering tilldelas en coach.

Coacherna har utbildning och erfarenhet kring bland annat missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska diagnoser mm.

Hos alla våra förstärkta familjehem finns det minst en vuxen som är hemma på heltid. 

I dialog med socialtjänsten skräddarsyr vi på Freja Omsorg insatsen för den placerade utifrån behov, problematik och bakgrund.

Vi jobbar tätt med externa konsulter som kan medverka i omsorgen om behov finns, bland dessa psykolog, specialpedagog och psykiatriker. 

SKYDDAT BOENDE

Vi erbjuder skyddat boende med en personalgrupp med hög kompetens för skyddsplaceringar. 

Våra klienters säkerhet är viktig för oss och vi kan snabbt ordna larm och andra praktiska saker för att öka säkerheten för våra klienter. 

Vi kan oftast ta emot en skyddsplacering samma dag och våra medarbetare som jobbar med våra skyddsplaceringar finns tillgängliga dygnet runt och året om.

Våra skyddsplaceringar placeras i olika boendeformer, beroende på behov och problematik.
Vi har skyddsplaceringar för barn, ungdomar och vuxna, samt för familjer, ensamstående med och utan barn. 

KONTAKTFAMILJ

Freja Omsorgs kontaktfamiljer är noga utvalda, utredda och kontrollerade i sin lämplighet på samma sätt som våra andra familjer som samarbetar med oss. 

Våra kontaktfamiljer fungerar som ett komplement till barnet eller ungdomens föräldrar och träffar oftast barnet eller ungdomen varannan helg eller efter önskemål och behov.

De flesta av våra kontaktfamiljer har möjlighet att vara kontaktfamiljer till syskonpar.